top of page
pexels-marina-leonova-7717489.jpg

JURIDISCHE MEDEDELING EN PRIVACYBELEID

JURIDISCHE KENNISGEVING: 

De persoon die verantwoordelijk is voor deze webpagina is: HILATURAS MAR, SL, een bedrijf geregistreerd in het register
Mercantil van Alicante volume 2.382 folio 0 pagina a-61614, met CIF B96490313 en adres
sociaal bij C/ Carrer dels Teixidors, N 11,03450, Banyeres de Mariola (ALICANTE).

U kunt ook contact met ons opnemen via het telefoonnummer 96 656 80 86 (telefoon) of
via het volgende e-mailadres: hilaturasmar@hilaturasmar.com (e-mail of link naar contactformulier).

Intellectuele en industriële eigendom:


Het ontwerp van deze website en de broncodes ervan, evenals de logo's, merken en andere tekens
logo's die erop verschijnen behoren toe aan HILATURAS MAR, SL en worden beschermd door
de bijbehorende intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud:


HILATURAS MAR, SL is niet verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van andere websites van derden
van waaruit deze website toegankelijk is. HILATURAS MAR, SL is niet verantwoordelijk voor de
wettigheid van andere websites van derden, die hiervan kunnen zijn gelinkt of gelinkt
Web.

HILATURAS MAR, SL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan de website aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving, door
om uw gegevens up-to-date te houden, toe te voegen, aan te passen, te corrigeren of te verwijderen
de gepubliceerde inhoud of het ontwerp van de portal.


HILATURAS MAR, SL is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat derden maken van de gepubliceerde informatie
in het portaal, noch van de geleden schade of economische verliezen die, direct of
indirect economische, materiële of gegevensschade veroorzaken of kunnen veroorzaken,
veroorzaakt door het gebruik van deze informatie.

Inhoud afspelen:


De volledige of gedeeltelijke reproductie van de op deze website gepubliceerde inhoud is verboden zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van HILATURAS MAR, SL.

Alle informatie met betrekking tot privacy vindt u in ons privacybeleid.

 

PRIVACYBELEID:

Verantwoordelijk voor de behandeling:


De verwerkingsverantwoordelijke is HILATURAS MAR, SL, C/ Carrer dels Teixidors, N 11, 03450,
Banyeres de Mariola (ALICANTE).

Privacyprincipes:


Bij HILATURAS MAR, SL zijn we toegewijd om continu te werken aan
privacy te garanderen bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens, en u in elk daarvan te bieden
moment de meest volledige en duidelijke informatie die we kunnen. We raden u aan om aandachtig te lezen
dit gedeelte voordat u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt.
Als u jonger bent dan veertien jaar, geef ons dan geen gegevens zonder uw toestemming
ouders.


In deze rubriek informeren wij u over hoe wij omgaan met de gegevens van de personen aan wie wij verwant zijn
met onze organisatie. Te beginnen met onze principes:


– We vragen geen persoonlijke informatie, tenzij het nodig is om u de diensten te verlenen die
u ons nodig heeft
– We delen nooit persoonlijke informatie met iemand, behalve om te voldoen aan de wet, of dat hebben we gedaan
uw uitdrukkelijke toestemming.
– Wij zullen uw persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken dan vermeld in de
dit privacybeleid.
– Uw gegevens worden altijd behandeld met een beschermingsniveau passend bij de wetgeving terzake
van gegevensbescherming, en we zullen ze niet onderwerpen aan geautomatiseerde beslissingen.
We hebben dit privacybeleid opgesteld rekening houdend met de vereisten van de
huidige wetgeving inzake gegevensbescherming:
– Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende
ter bescherming van natuurlijke personen (AVG).
– Organieke wet 3/2018 van 5 december, Bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten (LOPD).
– Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december (RLOPD).


Dit privacybeleid is geschreven op 6 december 2018.
Vanwege de wijziging van behandelingscriteria, om hun begrip te vergemakkelijken of om
aanpassen aan de huidige wetgeving, is het mogelijk dat we dit privacybeleid wijzigen.
We zullen de datum ervan bijwerken, zodat u de geldigheid ervan kunt controleren.

Behandelingen die wij uitvoeren

BEHANDELING VAN WERKNEMERS


Legale basis:

AVG: 6.1.b) Behandeling die nodig is voor de uitvoering van een contract waarin de
belanghebbende of voor de toepassing op zijn verzoek van precontractuele maatregelen.

AVG: 6.1.c) Verwerking noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op de verwerkingsverantwoordelijke
van de behandeling. Koninklijk Wetsbesluit 2/2015 van 23 oktober, dat de tekst goedkeurt
Geconsolideerde wet van het arbeidersstatuut.


Doeleinden van behandeling:

- Aansturen van ingehuurd personeel.

- Persoonlijk bestand. Tijdscontrole.
Opleiding. Pensioen plannen. Preventie van beroepsrisico's.

- Uitgifte van de loonlijst van het personeel.

- Beheer van vakbondsactiviteiten.


collectief:Medewerkers


Gegevenscategorieën:

– Voor- en achternaam, DNI/CIF/identificatiedocument, registratienummer
personeelsbestand, BSN-nummer, adres, handtekening en telefoonnummer.

– Bijzondere gegevenscategorieën: gezondheidsgegevens (ziekteverzuim, arbeidsongevallen en mate van
handicap, exclusief diagnoses), lidmaatschap van een vakbond, met als enig doel te betalen
vakbondscontributie (indien van toepassing), vakbondsafgevaardigde (indien van toepassing), aanwezigheidsbewijs van
eigen en derden.

– Gegevens van persoonlijke kenmerken: Geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, leeftijd,
geboortedatum en -plaats en familiegegevens. Gegevens over familieomstandigheden: Datum van ontslag en
opzeggingen, licenties, vergunningen en machtigingen.

– Academische en professionele gegevens: graden,
opleiding en beroepservaring.

– Details van het dienstverband en de administratieve loopbaan.
Onverenigbaarheden.

– Aanwezigheidscontrolegegevens: datum/tijd binnenkomst en vertrek, reden van
afwezigheid.

– Economisch-financiële gegevens: Economische gegevens over loonadministratie, kredieten, leningen,
garanties, belastingaftrek, verlies van salarissen die overeenkomen met de vorige baan (in
indien van toepassing), gerechtelijke inhoudingen (indien van toepassing), andere inhoudingen (indien van toepassing).

Bank gegevens.


Categorieën ontvangers:

– Entiteit belast met risicobeheer
werk.
– Algemene Schatkist van de Sociale Zekerheid.
– Vakbondsorganisaties.
- Financiële entiteiten.
- Rijksbelastingdienst.
– Hoofdaannemers aan wie wij als onderaannemers diensten verlenen.


Internationale overschrijvingen:Internationale gegevensoverdrachten zijn niet voorzien.
Termijn van verwijdering:Ze worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken
waarvoor ze zijn verzameld en om de mogelijke verantwoordelijkheden te bepalen die kunnen ontstaan
van dit doel en de gegevensverwerking.
De economische gegevens van deze verwerkingsactiviteit zullen worden bewaard onder de bepalingen van
in wet 58/2003 van 17 december, algemene belastingen.


Veiligheids maatregelen:Aangepast aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/679, Verordening
Algemeen van gegevensbescherming.

BEHANDELING VAN CONTACTEN


Legale basis:Toestemming belanghebbende


Doeleinden van behandeling:Reageer op uw verzoek, stuur u informatie en volg de
sollicitatie.


collectief:Contactpersonen, klanten, leveranciers

Gegevenscategorieën:Voor- en achternaam, telefoon, e-mailadres


Categorieën ontvangers:Gegevensoverdracht aan derden wordt niet overwogen.


Internationale overschrijvingen:Internationale gegevensoverdrachten zijn niet voorzien.


Termijn van verwijdering:De contactgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, of tot
de belanghebbende verzoekt om verwijdering.


Veiligheids maatregelen:Aangepast aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/679, Verordening
Algemeen van gegevensbescherming.

PERSOONLIJKE RECHTEN AANDACHT BEHANDELING (ARC)


Legale basis:

AVG: 6.1.c) Verwerking noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
van toepassing op de verwerkingsverantwoordelijke. Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Doeleinden van behandeling:Reageren op verzoeken in de uitoefening van de rechten die zijn vastgesteld door de
Algemene Verordening Gegevensbescherming: recht op inzage, rectificatie, verwijdering,
beperking, overdraagbaarheid en verzet tegen geautomatiseerde besluitvorming.


collectief:Natuurlijke personen die hierom verzoeken (werknemers, opdrachtgevers, leveranciers, personen van
contact)


Gegevenscategorieën:Voor- en achternaam, adres, handtekening en telefoon.


Categorieën ontvangers:Persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan de Autoriteit van
Controle (Spaans Agentschap voor gegevensbescherming) in het kader van een onderzoek onder curatele van
rechten geïnitieerd door de belanghebbende.


Internationale overschrijvingen:Internationale gegevensoverdrachten zijn niet voorzien.


Termijn van verwijdering:Ze worden bewaard voor een periode van vijf jaar vanaf het moment van de
sollicitatie.


Veiligheids maatregelen:Aangepast aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/679, Verordening
Algemeen van gegevensbescherming.

BEHANDELING KANDIDATEN SELECTIEPROCESSEN (HR)


Legale basis:

GDPR 6.1.a) De belanghebbende heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn gegevens
persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
GDPR: 6.1.b) Behandeling die nodig is voor de uitvoering van een contract waarin de belanghebbende partij is
partij of voor de toepassing op haar verzoek van precontractuele maatregelen.


Doeleinden van behandeling:Selectie van personeel en terbeschikkingstelling van arbeidsplaatsen.


collectief:Kandidaten onderworpen aan procedures voor het ter beschikking stellen van banen.


Gegevenscategorieën:

– Voor- en achternaam, DNI/CIF/identificatiedocument, registratienummer
van personeel, adres, firma en telefoon.

– Gegevens van persoonlijke kenmerken: geslacht, burgerlijke staat,
nationaliteit, leeftijd, geboortedatum en -plaats en familiegegevens.

– Academische gegevens en
Professionals: Kwalificaties, training en beroepservaring.

- Taak detailgegevens.


Categorieën ontvangers:Gegevensoverdracht aan derden is niet voorzien.


Internationale overschrijvingen:Internationale gegevensoverdrachten zijn niet voorzien.
Termijn van verwijdering:Ze worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken
waarvoor ze zijn verzameld en om de mogelijke verantwoordelijkheden te bepalen die kunnen ontstaan
van dit doel en de gegevensverwerking.
Veiligheids maatregelen:Aangepast aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/679, Verordening
Algemeen van gegevensbescherming.

BEHANDELING VAN LEVERANCIERS
Legale basis:

AVG: 6.1.b) Behandeling die nodig is voor de uitvoering van een contract waarin de
belanghebbende of voor de toepassing op zijn verzoek van precontractuele maatregelen.
AVG: 6.1.c) Verwerking noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op de
verantwoordelijk voor de behandeling. Koninklijk Wetsbesluit 2/2015 van 23 oktober, waarbij
keurt de herziene tekst van de wet op het werknemersstatuut goed. Wet 58/2003 van 17
December, algemene belasting.


Doeleinden van behandeling:

– Acquisitie van producten en/of diensten die wij nodig hebben voor de
ontwikkeling van onze activiteit.

– Controle van onderaannemers indien van toepassing.


collectief:

– Aanbieders.
– Mensen die voor onze leveranciers werken.


Gegevenscategorieën:

– Voor- en achternaam, DNI/NIF/legitimatiebewijs, adres, handtekening en
telefoon.
– Werkgelegenheidsgegevens: functie. Opleiding veiligheid op het werk.
– Economische, financiële en verzekeringsgegevens: Bankgegevens.
Categorieën ontvangers: – Financiële instellingen. (Betaling van facturen)
- Rijksbelastingdienst.


Internationale overschrijvingen:

Internationale gegevensoverdrachten zijn niet voorzien.


Termijn van verwijdering:Ze worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken
waarvoor ze zijn verzameld en om de mogelijke verantwoordelijkheden te bepalen die kunnen ontstaan
van genoemd doel en gegevensverwerking, in overeenstemming met Wet 58/2003 van 17 december,
algemene belasting,
Veiligheids maatregelen:Aangepast aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/679, Verordening
Algemeen van gegevensbescherming.

BEHANDELING VAN KLANTEN.
Legale basis:

GDPR: 6.1.a) De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn gegevens
persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
GDPR: 6.1.b) Behandeling die nodig is voor de uitvoering van een contract waarin de belanghebbende partij is
partij of voor de toepassing op diens verzoek van precontractuele maatregelen.
AVG: 6.1.c) Verwerking noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op de
verantwoordelijk voor de behandeling.
AVG: 6.1.f) Verwerking noodzakelijk om te voldoen aan de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke
behandeling.
Koninklijk Wetsbesluit 2/2015 van 23 oktober, dat de herziene tekst van de
Wet op het werknemersstatuut.
Wet 58/2003 van 17 december, algemene belastingen.


Doeleinden van behandeling:Levering van onze producten/diensten


collectief:Klanten


Gegevenscategorieën:

– Voor- en achternaam, DNI/NIF/legitimatiebewijs, adres, handtekening en
telefoon.
– Economische, financiële en verzekeringsgegevens: Bankgegevens


Categorieën ontvangers:

- Financiële entiteiten.
- Rijksbelastingdienst.


Internationale overschrijvingen:Internationale gegevensoverdrachten zijn niet voorzien.
Termijn van verwijdering:Ze worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken
waarvoor ze zijn verzameld en om de mogelijke verantwoordelijkheden te bepalen die kunnen ontstaan
van genoemd doel en gegevensverwerking, in overeenstemming met Wet 58/2003 van 17 december,
Algemene belasting.


Veiligheids maatregelen:Aangepast aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/679, Verordening
Algemeen van gegevensbescherming.

BEVEILIGINGSINBREUKMELDING VERWERKING
Legale basis:

AVG: 6.1.c) Verwerking noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
van toepassing op de verwerkingsverantwoordelijke.
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Artikelen 33 en 34.


Doeleinden van behandeling:Beheer en evaluatie van beveiligingsinbreuken die zich voordoen in
onze organisatie.


collectief:Variabel: werknemers, klanten, leveranciers, contactpersonen (afhankelijk van de
beveiligingsinbreuk)


Gegevenscategorieën:Variabel. (Dit hangt af van de inbreuk op de beveiliging).

Categorieën ontvangers:

– Spaans Agentschap voor gegevensbescherming.
- Staatsveiligheidstroepen en -organen.


Internationale overschrijvingen:Internationale gegevensoverdrachten zijn niet voorzien.


Termijn van verwijdering:Ze worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken
waarvoor ze zijn verzameld en om de mogelijke verantwoordelijkheden te bepalen die kunnen ontstaan
van dit doel en de gegevensverwerking. De bepalingen van het reglement van
bestanden en documentatie.


Veiligheids maatregelen:Aangepast aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/679, Verordening
Algemeen van gegevensbescherming.

JOU RECHTEN
U heeft het recht om een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen, onjuiste gegevens te corrigeren of
vul ze aan als ze onvolledig zijn, of verwijder ze als ze niet langer nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
Ook heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken en uw gegevens te verkrijgen
persoonlijke informatie in een gestructureerd en leesbaar formaat.
U kunt in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (in het bijzonder
waar we ze niet hoeven te verwerken om aan een contractuele of andere vereiste te voldoen
legaal, of wanneer het doel van de behandeling direct marketing is).
Nadat u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze op elk moment intrekken. In dat
moment stoppen we met het verwerken van uw gegevens of, in voorkomend geval, stoppen we hiermee voor dat doel in
concreet. Als u besluit uw toestemming in te trekken, heeft dit geen invloed op een eventuele behandeling
vond plaats terwijl uw toestemming van kracht was.
Deze rechten kunnen beperkt zijn; Als we bijvoorbeeld aan uw verzoek moesten voldoen
gegevens over een andere persoon openbaar te maken, of als u ons vraagt om bepaalde gegevens te verwijderen die wij zijn
tot instandhouding verplicht op grond van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang, zoals de
uitoefening van verweer tegen vorderingen. Of zelfs in die gevallen waarin de
recht op vrijheid van meningsuiting en informatie.
U kunt contact met ons opnemen op een van de manieren die in de sectie worden vermeld
Verantwoordelijk voor de behandeling van dit privacybeleid, het verstrekken van een kopie van een document
dat uw identiteit bewijst (meestal de DNI).
Een ander recht van u is om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend op behandeling is gebaseerd
geautomatiseerd, inclusief profilering die rechtsgevolgen heeft of gevolgen voor u heeft.
Geconfronteerd met enige schending van uw rechten, zoals bijvoorbeeld dat wij geen aandacht aan uw hebben besteed
verzoek, hebt u het recht om een claim in te dienen bij de controleautoriteit met betrekking tot
Gegevensbescherming. Dit kan die van uw land zijn (als u buiten Spanje woont) of van het Spaanse Agentschap
Gegevensbescherming (als u in Spanje woont).

Links naar websites van derden.
Onze website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. Is jouw
verantwoordelijkheid Zorg ervoor dat u het gegevensbeschermingsbeleid en de wettelijke voorwaarden leest
gelden voor elke site.

Gegevens van derden.
Als u ons gegevens van derden verstrekt, neemt u de verantwoordelijkheid om hen hiervan vooraf op de hoogte te stellen
vastgelegd in artikel 14 van de AVG.

bottom of page